Algemene voorwaarden

Behorende bij de Mantelovereenkomst & Nadere Overeenkomst

Algemeen

Definities

Triage: het doorgeven van de door de centrale ontvangen (alarm)meldingen aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties. 

Diensten: de door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. 

(Zorg)centrale: de centrale meldkamer van Opdrachtnemer

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel: alle(hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Tarief: de vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen diensten.

 

Toepasselijkheid

Artikel 1.1

Deze algemene leveringsvoorwaarden van De ZorgCentrale, hierna te noemen opdrachtnemer, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met betrekking tot de door haar geleverde diensten, waaronder de aansluiting op de meldkamer van De ZorgCentrale en de door opdrachtnemer verrichtte diensten, zoals vermeld in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Deze algemene leveringsvoorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst(en).

Artikel 1.2

Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing zou wensen te verklaren op de in 1.1 vermeldde overeenkomst en de aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze leveringsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 1.3

Indien de opdrachtgever de gevraagde gegevens in de overeenkomst niet volledig invult en de overeenkomst niet rechtsgeldig ondertekend retourneert, kan geen overeenkomst tot stand komen. De verplichtingen van opdrachtnemer zullen eerst ingaan na ontvangst door opdrachtnemer van het door de opdrachtgever ondertekende en volledig ingevulde exemplaar van de overeenkomst en eventuele overige voor het uitvoeren van de dienst noodzakelijke bescheiden en gegevens. 

Artikel 1.4

De ZorgCentrale behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.

 

Dienstuitvoering

Artikel 2.1

Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld verplicht opdrachtnemer zich tot het verrichten van de overeengekomen diensten. Opdrachtnemer is gehouden haar diensten naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen. 

Artikel 2.2

De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs en tot het tijdig verstrekken van voldoende en juiste informatie, welke de dienstverlening van opdrachtnemer mogelijk maken.

Artikel 2.3

Onverlet de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het opdrachtnemer vrij -onder toepasselijkheid van deze voorwaarden- gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 2.4

Buiten deze overeenkomst vallen diensten t.g.v. gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever tenzij deze gewijzigde omstandigheden vooraf schriftelijk zijn aangemeld en zijn verwerkt in een nieuwe overeenkomst. Dit kan wijziging van de overeengekomen tarieven tot gevolg hebben.

Artikel 2.5

De opdrachtgever verplicht zich om alle wijzigingen, verband houdende met de door opdrachtnemer uit te voeren overeengekomen diensten uiterlijk op de dag gelegen voor de datum van wijziging schriftelijk aan opdrachtnemer te melden opdat een juiste wijze van dienstverlening wordt gewaarborgd. Indien de opdrachtgever hierin in gebreke blijft, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Ook niet in die gevallen dat opdrachtnemer de dienst verleent op basis van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens in haar bestand.

 

Overmacht

Artikel 3

Indien opdrachtnemer door overmacht -waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting, de daden en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert - niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geldt het navolgende: 

  • Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval over de niet geleverde diensten. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal dertig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
  • Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te hebben partijen het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Intellectueel Eigendom

Artikel 4

De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van Opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Geheimhouding

Artikel 5

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is meegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Opschorting

Artikel 6.1

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar diensten tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op enige vorm van schadevergoeding of restitutie, indien de opdrachtgever de betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt.

Artikel 6.2

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst – zonder dat opzegging vereist is en zonder gerechtelijke tussenkomst - te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding of restitutie, indien de opdrachtgever na een schriftelijke in kennis stelling van de betalingsachterstand alsnog binnen een termijn van zeven dagen de betalingsverplichting niet nakomt, althans na zeven dagen de betaling niet is ontvangen of bijgeschreven op het rekeningnummer van opdrachtnemer. 

Artikel 6.3

Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei (directe of indirecte) schade, welke ontstaat gedurende een periode waarbinnen de diensten voortvloeiende uit de overeenkomst zijn opgeschort.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7.1

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 7.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei (directe of indirecte) schade, welke ontstaat uit het niet of niet op de juiste wijze ondernemen van actie van door opdrachtnemer gealarmeerde instanties. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet op de juiste wijze kunnen uitvoeren van de dienstverlening conform overeengekomen procedures t.g.v. gewijzigde omstandigheden en/of leveringsvoorwaarden bij de te alarmeren personen en/of instanties.

Artikel 7.3

Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden, die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, camera, telefoonstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van telefoonverbindingen, waar dan ook door veroorzaakt. 

Artikel 7.4

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot een maximum van € 4.500,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen tot een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7.5

Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zal het personeel van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door bewuste roekeloosheid toegebrachte schade.

 

Vrijwaring

Artikel 8

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en zijn personeel voor aanspraken van derden jegens met betrekking tot het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan opdrachtnemer diensten moet verrichten. Deze vrijwaring geldt voor zover die aanspraken de in artikel 7.4 genoemde maxima zouden overschrijden.

 

Facturering en duur van de overeenkomst

Artikel 9.1

Facturering geschiedt per periode van vier weken en zal in het algemeen in de week volgend op de vierwekelijkse periode waarin de diensten zijn verricht plaatsvinden. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

Artikel 9.2

Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. In dat geval worden deze hogere kosten in rekening gebracht.

Artikel 9.3

Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden zal opdrachtnemer jaarlijks de tarieven kunnen aanpassen, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 9.4

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor steeds 1 kalenderjaar (of resterend deel van het kalenderjaar), welke jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd voor een kalenderjaar, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd, per aangetekende brief, tegen het einde van een kalenderjaar op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Nadat opdrachtgever schriftelijk heeft opgezegd zal opdrachtnemer na verwerking van de opzegging en verstrijken van de datum beëindiging, geen actieve afhandeling meer plegen op eventueel binnenkomende signalen.

Artikel 9.5

Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn door middel van een aangetekende brief zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gerechtelijke tussenkomst. Indien een van beide situaties zich voordoet bij de opdrachtgever is opdrachtnemer ook gerechtigd haar dienstverlening op te schorten en de overeenkomst te laten voortbestaan zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9.6

Een overeenkomst eindigt niet eerder dan dat de communicatieverbinding tussen het alarmsysteem van abonnee en de alarmcentrale van opdrachtnemer daadwerkelijk en permanent is verwijderd. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van deze handelingen. Zolang de verbinding actief is, blijft de verplichting tot betaling door opdrachtgever bestaan.

 

Reclames

Artikel 10

Klachten over de uitvoering van de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal opdrachtnemer de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het aansprakelijkheidsartikel (artikel 7).

 

Overige voorwaarden

Artikel 11

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.