Privacy Statement

Dit privacy beleid heeft betrekking op:

 • de informatie verzameld door de websites van Incluzio en zijn bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende je bezoek op onze sites.
 • de wijze waarop Incluzio en zijn bedrijfsonderdelen omgaan met persoonsgegevens.

Algemeen

Incluzio en zijn bedrijven respecteren je privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

Scope

Deze verklaring is van toepassing op Incluzio en zijn bedrijven (vanaf hier Incluzio).

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Incluzio verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij meestal een derde partij in. Jij als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Incluzio. Incluzio is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?

Op de volgende manieren lever je gegevens bij ons aan:

 • Direct via een (digitaal) formulier;
 • Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten (door een contract met ons aan te gaan);
 • Door een van onze websites of apps te bezoeken;
 • Door ons te benaderen via social media.

Als je een website of app van ons bezoekt,

 • Verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit doen we om onze online diensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van je apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.
 • Kun je online aanvraagformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken jouw gegevens zodat wij je aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een overeenkomst met ons aangaat,

 • Verwerken wij jouw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, Burgerservicenummer, telefoonnummer en geslacht.
 • Verwerken we medische gegevens op het moment dat het kunnen bieden van de dienstverlening dat vereist. Uiteraard informeren wij je hierover bij het aangaan van de overeenkomst en vragen wij hiervoor toestemming.
 • Verwerken we je gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.
 • Onderhouden we graag contact met je. Per slot van rekening willen we graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij jouw NAW- en contactgegevens.
 • Kun je van ons nieuwsbrieven of aanbiedingen ontvangen, natuurlijk alleen met jouw toestemming. We gebruiken je gegevens om je te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Ook kunnen we je benaderen op diverse social media platforms. Overigens kun je je hiervoor eenvoudig afmelden via de link onderaan de e-mail of je kunt jouw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken dan de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de correspondentie te personaliseren).

Communicatie via social media

Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn. Je kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om je vragen te beantwoorden, om je deel te kunnen laten nemen aan acties, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag, of om jouw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: je (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, is het soms nodig je gegevens te verwerken. Dit doen we om je goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als jij een vraag stelt over een product.

Voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën kunnen wij persoonsgegevens verwerken en deze analyseren.

Archiefdoeleinden

Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het handig om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op een plek waar slechts een beperkt aantal mensen bij kan.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij van tevoren toestemming. Wij verwerken je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt als;

 • Je hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 • De verwerking wettelijk verplicht is;
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

Eén van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Incluzio via de diverse websites verzamelt, worden niet met derde partijen gedeeld. Voor persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld geldt dat deze alleen met derde partijen worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de dienstverlening door een derde partij.

Daarnaast kan Incluzio persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die voor doel en in opdracht van Incluzio jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Incluzio hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat Incluzio gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Incluzio in het kader van de bescherming van je persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Continuïteit van dienstverlening

Incluzio heeft twee zorgcentrales. De ZorgCentrale BV in Schiedam en Stichting ATA in Amsterdam. Beiden dragen zorg voor het persoonlijk welzijn van klanten in situaties waarbij het noodzakelijk is om snel en adequaat in te schatten óf en welke zorg nodig is. Om de continuïteit van deze dienstverlening te kunnen garanderen werken deze twee zusterbedrijven nauw samen. In de nacht én in geval van een ontruiming van Stichting ATA, of een andere onvoorziene omstandigheid, waardoor de zorgcentralisten binnenkomende alarmoproepen niet kunnen beantwoorden, wordt de dienstverlening overgenomen door de zorgcentralisten van De ZorgCentrale BV.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Incluzio bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u indienen via deze link.

U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

Soms doen zich omstandigheden voor waardoor Incluzio uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de websites van Incluzio zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Deze zijn: Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Incluzio houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor je eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Incluzio verstrekt nooit persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen, tenzij je daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.

Statistieken en cookies

Incluzio houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Incluzio gedeeld met derden.

Om het gebruiksgemak van de websites van Incluzio te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan de websites van Incluzio op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

De websites van Incluzio maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van Incluzio geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Incluzio heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Incluzio en zijn divisies/bedrijven hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de websites van Incluzio en zijn bedrijven gepubliceerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacy statement kun je via mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via dataprotection@facilicom.nl of privacy@incluzio.nl.